از دينش بپرس
مادربزرگ از روي كاناپه بلند مي‌شود، عصايش را دستش مي‌گيرد و لنگان به سمت حياط مي‌رود، اين يعني وقت اذان است و حوصله‌اش هم از بحث‌هاي ما سر رفته، مي‌گويد: «يه برگ تا به زمين برسه هزارتا چرخ ميخوره» و در را پشت سرش مي‌بندد. صداي عصا زدنش از حياط مي‌آيد.
17. فروردين 1395 - 13:40
اشتراک در زن امروز