فرزند روحانی شهید تازه تفحص شده
تنها فرزند روحانی شهید تازه تفحص شده، جمشید آقاجانی می‌گوید: دو روز در این فکر بودم که وقتی دیدن پدرم می‌روم چه لباسی بپوشم خواستم مشکی بپوشم گفتم مشکی در شأن شهید نیست.
1. شهريور 1396 - 12:25
اشتراک در فرزند روحانی شهید تازه تفحص شده